logo snr 1

1 110x165
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
  หัวหน้างานแนะแนว 
2 110x165     นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
3 110x165 นายสมศักดิ์ สายประยงค์
   หัวหน้างานห้องสมุด
4 110x165  นายเทวินทร์ ประยุง
หัวหน้าทะเบียนวัดผล
6 110x165นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
      หัวหน้างานบัญชี
7 110x165  นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง
            งานแนะแนว
8 110x165นายทศพล โศภิษฐ์ธรรมกุล
       เจ้าหน้าที่การเงิน
5 110x165
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
   หัวหน้าสวัสดิการ
9 110x165     นายจรัล จินจาคาม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
10 110x165    นางญาณวรรณ ทุมกลาง
        หัวหน้างานการเงิน
11 110x165   นายนฤเบศร์ สุขวิสิฏฐ์
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
12 110x165นางสาวอรอนงค์ กำเหนิดผล
        เจ้าหน้าที่วิชาการ


ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 | Update 18-07-2019