คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศึกษานารี
    ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  bullet 02 นาวาเอกประสิทธิ์ สิงหวรวงศ์ ประธาน
  bullet 02 ร.ต.ท.สำราญ เพ็ชร์เกษม รองคนที่ 1
  bullet 02 คุณผจงเกียรติ จันทร์แก้ว รองคนที่ 2
  bullet 02 น.ต.วิโรจน์ วงษ์เวียน เลขานุการ
  bullet 02 คุณสุดถนอม วงศ์แกล้วกล้า ผู้ช่วยเลขานุการ
  bullet 02 นายชัยวัฒน์ เจริญรักษ์ เหรัญญิก
  bullet 02 คุณสุนันทา ฤกษ์ปรีชาชาญ ปฏิิคม
  bullet 02 คุณนรีรัตน์ มหาสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์
  bullet 02 คุณสิริวารี ไฉยชาติ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  bullet 02 คุณสมชาย ถนอมวงศ์ นายทะเบียน
  bullet 02 นางกนกเกตุ ดำรงตรงศิริ กรรมการกลาง
  bullet 02 คุณเอกโชค โลหะวาณิชกุล กรรมการกลาง
  bullet 02 คุณชาญชัย นาคศุภมิตร กรรมการกลาง