ขณะนี้ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ1ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

เฉพาะเอเอฟเอสเขตกรุงเทพมหานครฯธนบุรี

โรงเรียนศึกษานารี ปฏิบัติดังนี้

1. ดูประกาศผลสอบข้อเขียนที่โรงเรียนศึกษานารี หรือทาง website (www.afsthailand.org) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 (ไม่ต้องติดต่อทางโทรศัพท์)

2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคน ต้องรายงานตัวพร้อมผู้ปกครองประชุมรับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯและเลือกประเทศ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา16.00 น.

    (กรุณาตรงต่อเวลา) ที่ห้องเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี นักเรียนที่ขอทุนรับเอกสารพร้อมฟังคำชื้แจ้ง

3. รายงานตัวโดยกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ที่ (www.afsthailand.org) ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2561 Print ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และเอกสารอื่นๆ (ผู้ปกครองทำแทนได้โดยแสดงบัตรประจำตัวของผู้สมัคร) ส่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. (กรุณาตรงต่อเวลา) ที่ห้องเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี พร้อมเอกสารดังนี้

   - ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ที่ติดรูปถ่าย กรอกข้อความให้สมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง

   - สำเนาบัตรประประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อด้วย

   - สำเนาสมุดพก หรือทะเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อด้วย

   แต่ทุน CSP ส่งเอกสารที่มูลนิธิเอเอฟเอสโดยทาง EMS และสอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียนโยธินบูรณะเท่านั้น

4. สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯธนบุรี โรงเรียนศึกษานารี ใช้ตลอดเวลาทั้งวัน (เวลา 07.30 - 17.00 น.) ต่งกายสุภาพ (ไม่ใช่ชุดนักเรียน)

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ที่โรงเรียนศึกษานารี หริอที่ (www.afsthailand.org

6. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งสถานภาพตัวจริงและตัวสำรอง รายงานตัว เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศทาง website (www.afsthailand.org) ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฏกาคม 2561 

7. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสถานภาพตัวจริงและตัวสำรอง ปฐมนิเทศที่อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพคเมืองทอง วันเสาร์ที่ 21 กรกฏกาคม 2561 สำหรับสถานภาพตัวจริงและวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 สำหรับาถานภาพตัวสำรอง

 

- ปฏิทินเอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯธนบุรี โรงเรียนศึกษานารี คลิกที่นี่