stem

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

•วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้ [ โรงเรียนศึกษานารีไม่ได้จัดอบรม ม.ปลาย]
•วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer [ โรงเรียนศึกษานารีจัดอบรม ม.ต้น] 
•วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม [ โรงเรียนศึกษานารีจัดอบรมประถมศึกษา]

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล(สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรม)

รายละเอียดการอบรมและการลงทะเบียน ติดตามได้ที่> http://pd.ipst.ac.th/?p=2341

หมายเหตุ:โรงเรียนศึกษานารี ไม่มี การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 19-21 เมษายน 2560

เนื่องจากไม่ได้เป็นศูนย์อบรมฯ ม.ปลาย รายละเอียดเพิ่มเติม ครูวิทยา 080-119-9107 และ ครูวิภาชดา 087-488-4774

#ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2560 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์