ความชื้นของอากาศ

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนค่ะบรรยากาศสำคัญอย่างไรชั้นบรรยากาศเครื่องวัดกระแสลมทดสอบหลังเรียนทดสอบท้ายหน่วยชุด1

 

 

ความชื้นของอากาศ 
เครื่องวัดความชื้นในอากาศ 
ลม 

 

 

 aniberry01_red.gif ความชื้นของอากาศ (Humidity)

           ความชื้นของอากาศ เกิดจากการที่อากาศมีไอน้ำเข้าไปผสมอยู่ อากาาศที่มีอุณภูมิสูงจะสามารถรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
           อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ หรืออากาศอิ่มตัว คือปรากฎการณ์ที่อากาศได้รับไอน้ำไว้เต็มที่แล้ว ไม่สามารถรับไอน้ำได้อีก ณ อุณหภูมิหนึ่ง

 aniberry01_red_1.gif วิธีบอกความชื้นของอากาศ ทำได้  2  วิธี คือ

            ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity)  หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศ(ที่มีอยู่จริง) กับปริมาตรของอากาศนั้นที่อุณหภูมิหนึ่ง หาได้จากความสัมพันธ์

         ความชื้นสัมบูรณ์         =        มวลของไอน้ำในอากาศ       มีหน่วยเป็น  กรัม/ลูกบาศก์เมตร
                                                             ปริมาตรอากาศ

            ความชื้นสัมพัทธ์ (relative  humidity) หมายถึงค่าเปรียบเทียบระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้น กับมวลของไอน้ำในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกันคิดเป็นเปอร์เซนต์

         ความชื้นสัมพัทธ์        =       ความชื้นสัมบูรณ์( g/cm3 )   x 100                                                มีหน่วยเป็น  %
                                                          ปริมาณไอน้ำอิ่มตัว( g/cm
3 )     

         ความชื้นสัมพัทธ์       =       มวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้น(g/cm3 ) x  100                      มีหน่วยเป็น %
                                                   มวลไอน้ำในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน

                                                      แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

จัดทำโดยครูทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน 
โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ
Copyright(c)2004  Miss Tippawan  Jiemsakulyoungyuen. All right reserved
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.