ชนิดและประเภทของมาลัย
Homeผู้จัดทำมาลัยน่ารู้ชนิดและประเภทของมาลัยทักษะการร้อยมาลัย

 

 

ชนิดของมาลัย  แบ่งตามลักษณะโครงร่างโดยทั่วไป  มีดังนี้ 

ชนิดของมาลัย

 

1. แบ่งตามลักษณะรูปแบบของการร้อย มีดังนี้

1.1 มาลัยซีก หรือมาลัยเสี้ยว หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตาม
ขวางเพียงครึ่งวงกลม หรือน้อยกว่านั้น

มาลัยซีกดอกพุด

 

1.2มาลัยกลม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นวงกลม
รูปทรงตามยาวตรงและขนานกันไปตลอดเข็ม


มาลัยกลมลายเกลียว

 

1.3 มาลัยแบน หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปยาวตามกลีบ
ปลายกลีบของด้านตรงข้ามยาวประมาณจุดแนวเส้นรอบวง แต่ปลายกลีบ
ของด้านขวางและด้านตรงข้ามแคบ

Text Box:

มาลัยแบน

 

1.4 มาลัยรี หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปรีรูปทรงตามยาว
ขึ้นไปตลอดเข็ม

มาลัยรี

 

1.5มาลัยสามเหลี่ยม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่า รูปทรงตามยาวทั้งสามด้านตรงขึ้นไปตลอดเข็ม


มาลัยสามเหลี่ยม

1.6มาลัยตุ้ม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปวงกลมขนาด
เล็กแล้ว ค่อยๆ ใหญ่ขึ้นทีละน้อย ช่วงกลางป่องโค้งมนแล้วค่อยๆ ลดให้เล็กลงที
ละน้อยจนขนาดเท่ากับตอนขึ้นต้น รูปทรงตามยาวหัวท้ายเรียวช่วงกลางโค้งมน


มาลัยตุ้ม

 

1.7 มาลัยตัวหนอน หมายถึง มาลัยที่มีการร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็น
วงกลมจากเล็กและค่อยๆใหญ่ ขึ้นทีละน้อยช่วงกลางป่องตอนขึ้นต้น รูปทรง
ตามยาวหัวและท้ายเรียว ช่วงกลางป่องโค้งมนคล้ายมาลัยตุ้มแต่ยาวกว่า

 

1.8มาลัยตัวหนอนคู่ หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลม
เล็กแล้วค่อยๆ ใหญ่ขึ้น ตรงช่วงกลางป่องโค้งมนแล้วค่อยๆ ลดให้เล็กลงจนกระทั่ง
เท่ากับตอนขึ้นต้น รูปทรง ตามยาว เหมือนมาลัยตุ้มสองตุ้มร้อยต่อในเข็มเดียวกันนั่นเอง


มาลัยตัวหนอน

 

1.9มาลัยสามกษัตริย์ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกบานไม่รู้โรยกรองเป็นชั้น ๆ
ขนาดเท่ากันทุกชั้นร้อยคล้องต่อกัน 3 วง โดยใช้ดอกบานไม่รู้โรยสามสี คือ
สีแดง ชมพู และขาว


มาลัยสามกษัตริย์

 

1.10 มาลัยพวงดอกไม้ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกไม้เรียงต่อกันเป็นสายยาว
แล้วนำมาผูกมัดต่อกันเป็นวง


มาลัยพวงดอกไม้

 

2. แบ่งตามลักษณะโครงร่างโดยทั่วไป มีดังนี้ 3

2.1 มาลัยตัวสัตว์ หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายตัวสัตว์ เช่น
หนู กระรอกกระแต กระต่าย ชะนี ฯลฯ

2.2 มาลัยลูกโซ่ หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมหรือมาลัยซีก แล้วนำเอามา
ผูกคล้องต่อกันตั้งแต่ ๒ วงขึ้นไป ให้มีลักษณะเป็นห่วงๆ คล้องกันคล้ายโซ่

 

2.3 มาลัยเปีย หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมและมาลัยตุ้ม นำมาประกอบ
เข้าเป็นพวงโดยเอามาลัยกลมผูกต่อกันเป็นวงอยู่ตรงกลาง ส่วนบนและล่างร้อย
ต่อด้วยมาลัยตุ้มด้านละ ๑ ตุ้ม

 

2.4 มาลัยเถา หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยซีก แล้วนำมาผูกต่อกันเป็นวงกลม
วงละขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่และค่อยๆ เล็กลงตามลำดับ โดยวางเรียงซ้อนกัน ลักษณะเป็นเถา


มาลัยเถา

 

2.5 มาลัยครุย หมายถึง มาลัยที่ร้อยจากมาลัยกลมขนาดใหญ่ มีอุบะตุ้งติ้งระบาย
เป็นครุย โดยรอบทั้งด้านในและด้านนอก

 

2.6มาลัยดอกกล้วยไม้ หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกกล้วยไม้ล้วนๆ เป็นส่วนของ
ตัวมาลัยไม่ต้องร้อยดอกอย่างอื่นแซมเป็นลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น


มาลัยดอกกล้วยไม้