สมาชิกองค์การสหประชาชาติ

 

 

 

 การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

        เมื่อสงครามโลกครั้งที่  2  ยุติลงบรรดาประเทศฝ่ายพันธมิตรได้จัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น

            4.1 ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส   เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2489  ยกดินแดนที่ได้มาจากฝรั่งเศสในกรณีพิพาทอินโดจีน  คือ  ดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงละเขมรส่วนใน ได้แก่ พระตะบอง  เสียมราฐ  ศรีโสภณ  คืนให้แก่ฝรั่งเศสดังเดิม  ฝั่งเศสจึงตกลงที่จะเลิกคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทย

         4.2 เปิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหโซเวียต 

        4.3 เปิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีนเป็นครั้งแรก   ในพ.ศ.  2497  ไทยได้เข้าร่วมสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (สปอ.)  เพื่อร่วมมือประเทศอื่น ๆ อีก 7 ประเทศ คือสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน  ต่อต้านการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นับแต่นั้นมา  ต่อมาองค์การได้ยุบเลิกไปใน พ.ศ.  2520  

เมื่อประเทศฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและฝ่ายคอมมิวนิสต์หันมาดำเนินนโยบายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและประนีประนอมกันมากขึ้น

board_b_back_5.gif board_b_next_6.gifboard_b_home_3.gif

จัดทำโดย เพชรดา วิทยานนท์
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2
004  Pacharada  Witayanon  All rights reserved.