บ้านและครอบครัว

 

Homeบ้านและครอบครัวบ้านสวยด้วยมือเราอบอวลด้วยดอกไม้

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
การประหยัดไฟ 
การสร้างความสัมพันธ์ 
ลักษณะของครอบครัว 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

  ความหมายของบ้าน

                 บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  ความหมายและความสำคัญของครอบครัว

                  ครอบครัว หมายถึง หน่วยหนึ่งของสังคม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ให้การศึกษา อบรมเลี้ยงดู

                ความสำคัญของครอบครัว ให้การศึกษา อบรมเลี้ยงดู ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆและสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่เกิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ให้ความรัก ความเมตตา การเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร สร้างความเข้าใจ พยายามเข้าใจ และสร้างสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ

 • ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย

 •               เนตรนารีทุกคนเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • มีความรับผิดชอบ

   
                   พ่อ แม่ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว

 • ซื่อสัตย์
 • ตรงต่อเวลา      
 • มีน้ำใจ
 • รู้จักเสียสละ

              และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

  หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

  ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ คือ การรู้จักประมาณในเรื่องความรู้ ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่า

  ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล ในการคิดหรือลงมือกระทำสิ่งใดต้องหาเหตุผลที่จะเกิดขึ้นให้ได้ก่อนว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นจะทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายกับผู้อื่นหรือตนเองหรือไม่

  ห่วงที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกัน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในเรื่องครอบครัวสังคม

   

  เงื่อนไขที่ 1 ความรู้ ในการกระทำสิ่งใดต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเพื่อตนเอง จะได้ไม่เกิดผลเสียหายในงานที่ทำในธุรกิจที่ลงทุน ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ไม่เสียเพื่อนเพราะได้ศึกษาและยอมรับได้ในบางจุดที่บกพร่องของเพื่อน

  เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ทุกคนต้องมีคุณธรรมเพื่อสร้างตนเองไม่ให้โลภ ไม่ให้โกรธ ไม่ให้หลง โดยใช้สติเป็นเครื่องกลั่นกรองความคิดไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร