พฤติกรรมสุขภาพ
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนวัยรุ่นตอนต้นระบบสืบพันธุ์การปรับตัวอนามัยวัยเจริญพันธุ์ครอบครัวเป็นสุขพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพทดสอบหลังเรียน

 

สุขบัญญัติ 

     ลักษณะและความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ

ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ

1. ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ

 

         สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณที่เชื่องโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

       พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือกิจกรรมใดๆ ในด้านการป้องกัน การสร้างเสริม การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อันมีผลต่อสภาวะทางสุขภาพของบุคคล

 

2. ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ

  1) พฤติกรรมการป้องกัน หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลในการป้องกัน
  2) พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย หมายถึง การปฏิบัติที่บุคคลกระทำเมื่อร่างกายมีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วย
  3) พฤติกรรมบทบาทของการเจ็บป่วย หมายถึง การปฏิบัติที่บุคคลกระทำหลังจากได้ทราบผลการวินิจฉัยโรคแล้ว

   3. องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ

    1) พฤติกรรมด้านความรู้ หรือ พุทธิปัญญา หมายถึง สิ่งที่แสดงให้บุคคลนั้นรู้และคิดเกี่ยวกับสูขภาพหรือโรคต่างๆ
    2) พฤติกรรมด้านทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึก ความชอบ หมายถึง สภาพความพร้อมทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ
    3) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ หมายถึง สิ่งที่บุคคลปฏิบัติออกมา

   4. ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ

    1) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคลนั้นๆเอง
    2) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือ พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแล้วอาจนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของตนเองและผู้อื่น