Home 
ประวัติโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้อมูลผู้บริหาร-ครู 
ข้อมูลนักเรียน 
โครงสร้างหลักสุตร 
การพัฒนาบุคลากร 
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
เกียรติประวัติผู้อำนวยการ 
ความภาคภูมิใจ 
การใช้บริการห้องสมุด 
การบริการห้องพยาบาล 

 

 

โครงสร้างหลักสุตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ สัปดาห์

ม.1

ม.2

ม.3

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ภาษาไทย

3

การใช้

ห้องสมุด

1

ชั่วโมง

ภาษา

อังกฤษ

เพื่อการ

ศึกษา

2 ชั่วโมง

3

เลือก

สาระ

เพิ่มเติม

อย่างน้อย

2

ชั่วโมง

3

เลือก

สาระ

เพิ่มเติม

อย่างน้อย

4

ชั่วโมง

คณิตศาสตร์

3

3

3

วิทยาศาสตร์

3

3

3

สังคมศึกษา

3

3

3

สุขศึกษาและพลศึกษา

3

3

3

ศิลปะ

1

1

1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4

4

2

ภาษาต่างประเทศ

3

3

3

รวม

23

3

23

2

21

4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

- แนะแนว

1

1

1

-เนตรนารี หรือ  ยุวกาชาด

1

1

1

-ชุมชน

1

1

1

รวมทั้งหมด

29

28

28

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ช่วงชั้นที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ สัปดาห์

ม.4

ม.5

ม.6

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ภาษาไทย

2

เลือก

สาระ

เพิ่มเติม

อย่างน้อย

10

ชั่วโมง

2

เลือก

สาระ

เพิ่มเติม

อย่างน้อย

10

ชั่วโมง

2

เลือก

สาระ

เพิ่มเติม

อย่างน้อย

10

ชั่วโมง

คณิตศาสตร์

2

2

2

วิทยาศาสตร์

3

3

-

สังคมศึกษา

3

3

3

สุขศึกษาและพลศึกษา

2

2

2

ศิลปะ

1

1

1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

2

2

ภาษาต่างประเทศ

3

3

3

รวม

18

 

18

 

15

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

-แนะแนว

1

1

1

-ชุมชน

1

1

1

รวมทั้งหมด

30

30

30