2.1สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
Home1.ลักษณะงานช่างพื้นฐาน2.งานไฟฟ้า3.เครื่องมือและอุปกรณ์ผลงานนักเรียน

 

 

ทดสอบก่อนเรียน 
2.1สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า 
2.2หน่วยทางไฟฟ้า 
2.3กฎของโอห์ม 
2.4วงจรไฟฟ้า 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า                                                                                                                                                        
                       
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า   หมายถึง  เครื่องหมายต่างๆ ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นใช้สำหรับแทนอุปกรณ์ต่างๆ ทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่เข้าใจ มีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นที่ยอมรับโดยสากล  ดังนี้

 

สัญลักษณ์

ภาพของจริง

ชื่อสัญลักษณ์

ทำหน้าที่

1.

ตัวนำ

สารหรือวัตถุที่ยอมให้กระแส ไฟฟ้าไหลผ่าน

2.

ตัวนำข้ามกัน (ไม่ต่อกัน)

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
สายไฟคนละสาย

3.

ตัวนำต่อกัน

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
จุดที่ต่อกันของสายไฟ

4.

สวิตช์

อุปกรณ์สำหรับเปิดและปิดวงจร

5.

ฟิวส์

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

6.

คัตเอาต์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตัดกระแสที่ไหลผ่าน

7.

ไฟฟ้กระแสสลับหรือไฟ AC

จ่ายพลังงานไฟฟ้า
กระแสสลับ

8.

ไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟ DC

จ่ายพลังงานไฟฟ้า
กระแสไฟตรง

9.

เซลไฟฟ้า

จ่ายพลังงานไฟฟ้า
กระแสตรง

10.

แบตเตอรี่

จ่ายพลังงานไฟฟ้า
กระแสตรง

11.

หลอดไฟฟ้า

เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานแสง
(ให้แสงสว่าง)

12.

หลอดฟลูออเรสเซนต์

ให้แสงสว่าง

13.

สายอากาศ

ระบบรับ – ส่งสัญญาณ
หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

14.

กราวด์ (สายต่อลงดิน)

อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต่อ
ลงสู่พื้นดิน

15.

เต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้)

อุปกรณ์ต่อใช้งานร่วมกับ
เต้ารับ

16.

ตัวต้านทาน

จำกัดการไหลของกระแส

17.

คอลย์หรือขดลวด
บนแกนอากาศ

เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

18.

บัลลาสต์

อุปกรณ์ที่ใช้จำกัดกระแสในหลอดฟลูออเรสเซนต์

19.

หม้อแปลง (Transformer)

อุปกรณ์เพิ่มหรือลดแรงดันกระแสสลับ

20

หม้อแปลงลง (Step down Transformer)

อุปกรณ์ลดแรงดันกระแสสลับ

21.

หม้อแปลงขึ้น (Step up  Transformer)

อุปกรณ์เพิ่มแรงดันกระแสสลับ

22.

โอห์มมิเตอร์

ใช้วัดค่าความต้านทานไฟฟ้า

23.

โวลต์มิเตอร์

ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า

24.

แอมมิเตอร์

ใช้วัดกระแสไฟฟ้า

25.

มอเตอร์

เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานกล

26.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เปลี่ยนพลังงานกล
เป็นพลังงานไฟฟ้า

27.

โหลด

เครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น  พัดลม  หลอดไฟฟ้า

28

สตาร์ตเตอร์

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบัลลาสต์
ผลิตแรงดันให้สูงขึ้น เพื่อจุด
ไส้หลอดและตัดกระแส
เมื่อจุดไส้หลอดแล้ว

 

 

  

   โรงเรียนศึกษานารี  176  ถนนประชาธิปก  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600  โทร. 0-2465-0070