7.เครื่องมือวัดระยะ
Home1.ลักษณะงานช่างพื้นฐาน2.งานไฟฟ้า3.เครื่องมือและอุปกรณ์ผลงานนักเรียน

 

 

1.ไขควง 
2.คีม 
3.ค้อน 
4.สว่าน 
5.เลื่อยมือ 
6.สิ่ว 
7.เครื่องมือวัดระยะ 
8.เต้า 
9.โอห์มมิเตอร์ 
10.มีด 

 

 

                   7. เครื่องมือวัดระยะ   หมายถึง การใช้วัดความยาวขนาดต่างๆ ว่ามีระยะมากน้อยเท่าไร เช่น ตลับเมตร ทำด้วยโลหะ วัดความยาวได้ 2 ระบบ คือ ระบบนิ้วและระบบเซนติเมตร
 


 1.
รูปตลับเมตร


 2.
รูปการใช้ตลับเมตร

 

 

 

 

 

 

 

   
   
โรงเรียนศึกษานารี  176  ถนนประชาธิปก  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600  โทร. 0-2465-0070