ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมาย 
องค์ประกอบ 
ประเภท 
หน้าที่ 
ประโยชน์ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Homeความรู้เรื่องธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจ SMEs

ความหมายของธุรกิจ

     มีการให้ความหมายของคำว่า  ธุรกิจ  ไว้หลายความหมายด้วยกัน  แต่ในที่นี้ขอยกมาเป็นตัวอย่างสัก  3  ความหมาย  ได้แก่

    ธุรกิจ (Business)   หมายถึง  การกระทำกิจกรรมของมนุษย์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ  การผลิต   การจำหน่าย  การซื้อขายแลกเปลี่ยน  
และการให้บริการ โดยการกระทำนั้นกระทำไปเพื่อหวังกำไรเป็นผลตอบแทน

    ธุรกิจ (Business)  หมายถึง  กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่มีเป้าหมายทางด้านกำไรในการจัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง
ผู้บริโภค

    ธุรกิจ (Business)  หมายถึง  บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำงานหรือร่วมมือกันทำงานในการผลิต การจำหน่าย
การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ด้วยการสร้างสรรค์  เพื่อตนเองหรือสังคม  โดยมุ่งหวังกำไรเป็นสิ่งตอบแทน

                สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นความหมายใดก็ตาม   การประกอบธุรกิจต่างก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน  คือ  การมุ่งหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทน