คำนำ
ผู้จัดทำมาลัยน่ารู้ชนิดและประเภทของมาลัยทักษะการร้อยมาลัย 

 

 

                     มัลติมิเดีย รายวิชา  ง 40232  ช่างร้อยมาลัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้   ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้องเรียน  และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใด ๆ เนื้อหาสาระในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่าง ๆ   สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้จัดทำเองและมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนสามารถ

1.. อธิบายประวัติความเป็นมา  ความหมายของงานมาลัย
2.
บอกวัสดุ อุปกรณ์ ประโยชน์  การเก็บรักษา การเลือกซื้อ    
3.
บอกชนิดของมาลัย  และจำแนกประเภทมาลัยสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์
4.  
อธิบายขั้นตอนในการร้อยมาลัย การเตรียมแป้นใบตอง  วิธีรูดมาลัยออกจากเข็มมาลัย
5. บอกขั้นตอนในการเตรียมกลีบดอกไม้ ใบไม้
การปลิดกลีบ การตัดกลีบ การพับกลีบดอกไม้
6. อธิบายความหมายของดอกข่า
  วิธีมัดดอกข่าจากดอกพุด
7. บอกความหมายของอุบะ หลักการร้อยอุบะ
  การผูกอุบะ  การร้อยอุบะชนิดต่างๆ  
8.
บอกขั้นตอนการทำโบ (ริบบิ้น)  สำหรับมาลัยชายเดียว  มาลัยสองชาย
9. บอกความหมายของมาลัยซีก
  หลักการร้อยมาลัยซีก วิธีการร้อยมาลัยซีก และการนำไปใช้มาลัยซีกสามหลัก    มาลัยซีกห้าหลัก 
10.
บอกความหมายของมาลัยกลม หลักการร้อยมาลัยกลมและการนำไปใช้มาลัยกลม  ๖ หลักมาลัยกลม  ๘ หลัก
11.บอกขั้นตอนการร้อยมาลัยกลมลายเกลียวคู่ และ
การนำไปใช้
12.
บอกความหมายและชนิดของมาลัยตุ้ม  หลักการร้อยมาลัยตุ้มและการนำไปใช้มาลัยตุ้มไม่มีลาย ๙ ชั้น
13.
บอกความหมาย  ชนิดของมาลัยแบน หลักการร้อยมาลัยแบนและการนำไปใช้มาลัยแบนยกดอกข้างเดียว มาลัยแบนยกดอกสองข้าง
14.
อธิบายการออกแบบลวดลายมาลัยจากวัสดุท้องถิ่นเทคโนโลยีกับการออกแบบลวดลายมาลัยวัสดุท้องถิ่นกับลวดลายมาลัย
     เพื่อการนำไปใช้
15. อธิบายการจัดทำโครงงานการร้อยมาลัยจากวัสดุท้องถิ่น
                     

คำอธิบายรายวิชา

                 ในรายวิชาช่างร้อยมาลัย เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการร้อยมาลัย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่มีการนำเอาดอกไม้ ใบไม้แลวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาเรียงร้อยสลับวนเวียนจนเกิดลวดลาย มีความสวยงามประณีตด้วยวิธีการร้อยเป็นมาลัยดอกไม้สดชนิดและประประเภทต่างๆ  มีการบรรจุผลิตภัณฑ์ การบริการจัดส่ง การกำหนดค่าใช้จ่ายทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และเพื่อน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

                ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัยชนิดและประเภทต่างๆ จากดอกไม้ ใบไม้ในท้องถิ่นได้ถูกต้องและสวยงาม สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการร้อยมาลัยได้ถูกต้อง มีการเก็บรักษาที่ถูกวิธี บันทึกรายรับ รายจ่าย ตกแต่งมาลัยให้สวยงาม ตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัย มีความชื่นชมในงานอาชีพสุจริต และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข