1

หลักการสำคัญ
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบหลักการสำคัญ

 

 

 

 .lotus_1.jpg

                                         หลักการสำคัญในพระพุทธศาสนา

                    anigreen02_pulse_next.gif พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงสอนหลักธรรมอันล้ำเลิศ  เพื่อให้พุทธสาสนิกชนน้อมนำมาปฏิบัติจัดแต่งกาย    วาจา  ใจ   ของแต่ละคน  ให้มีคุณภาพ    สุขภาพ         สมรรถภาพ       และอานุภาพ  สามารถกำราบปราบสิ่งที่เป็นโทษภัยอันตราย   ทุกข์โศกโรคภัย  และสิ่งเลวร้ายให้หมดไปได้     ในขณะเดียวกัน  ก็ส่งเสริมเพิ่มพูนสร้างสรรค์ให้แต่ละคนถึงพร้อมด้วย       ความดีงาม  ความสุขสันต์  ความฉลาดเฉลียวและความบริสุทธิ์ผุดผ่องแห่งจิตใจ

                    anipink04_pulse_next.gifพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น     พระอรรถกถาจารย์แสดงว่ามีทั้งหมดถึง  84,000     พระธรรมขันธ์ซึ่งแบ่งแยกเป็นส่วนๆในพระไตรปิฎก  มีจำนวนดังนี้
             1.      พระวินัยปิฎก  มีจำนวน  21,000  พระธรรมขันข์
             2.      พระสุตตันตปิฎก  มีจำนวน  21,000  พระธรรมขันข์
             3.      พระอภิธรรมปิฎก  มีจำนวน  42,000  พระธรรมขันข์
( คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีมากกว่าคำสอนของศาสดาในศาสนาอื่นๆทั้งปวง)

                                 flower15.jpg  พระวินัยปิฎก

                เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระอันเป็นระเบียบวินัย  หรือ  ศีล  หรือ สิกขาบท     ของภิกษุ  ภิกษุณี  รวมทั้งพุทธประวัติบางตอน  อาทิ เรื่องการทำสังคายนา

            พระสุตตันตปิฎก    flower12.jpg

                เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระอันเป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า       และของพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งมีการบอกให้ทราบถึงสถานที่  บุคคลที่ฟังธรรมที่สอน  และผลที่เกิด    เพราะฟังธรรมนั้นๆโดยส่วนมาก

                   lotus_3.jpg     พระอภิธรรมปิฎก

                เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระอันเป็นธรรมะล้วนๆ  ซึ่งมีเรื่องสำคัญคือ

  จิต       เจตสิก     รูป      นิพพาน       

                                                                                           

     parade.gif

        จัดทำโดยครูศรีลออ  พะลายะสุต
         โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
                                                Copyright(C) 2004 Mrs.srilaor    phalayasut
. All rights reserved.