ประวัติพระเจ้าตากสิน

 

 

 

 

 

                                      พระเจ้าตากนามเดิมว่า สิน เชื้อสายเป็นชาวจีนเกิดในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา

รับราชการศครั้งหลังสุดคือพระยาวชิรปราการในแผ่นดินของพระเจ้าเอกทัศน์ ถูกเรียกมารับศึกพม่าในเมืองอยุธยา   แต่เห็นว่า

ในเมืองมีวามวุ่นวายจากสาเหตุดังนี้
                     
1. การแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกษัตริย์ทำให้ทหารที่มีฝีมือถูกฆ่าเพราะ.ไม่ใช่พวกตนเอง
                     
2. อยุธยาร้างศึกมานานทำให้เกิดการประมาท กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอยุธยา คือพระเจ้าเอกทัศน์ไม่มี

ความสามารถด้าน การรบ

                      3. พม่าเปลี่ยนกลยุทธทางการศึกโดยตีจากหัวเมืองประเทศราช .เป็นการตัดกำลังและเสบียงอาหาร เมื่อถูกล้อม

เป็นเวลานานทำให้อ่อนแอเพราะขาดเสบียง
      
                             กล่าวโดยสรุปว่าเหตุสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ไทยเราเสียกรุงศรีอยุธยาประมาทและขาดความสามัคคี.

.พระเจ้าตากทรงรวบรวมทหารประมาณ 500 คนโดยมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองตะวันออกโดยในที่สุดได้ไปตั้งมั่นอยู่ที่..จันทบุรี

.รวมรวมกองทัพ.เรือยกมาตีธนบุรีและ…อยุธยาคืน นับว่าเป็นการกอบกู้ราชธานีภายในเวลาเพียง 7 เดือน
                                   งานของพระเจ้าตากทรงย้ายราชธานีจากอยุธยามาเป็นธนบุร โดยทรงเห็นว่าอยุธยาเป็นเมืองใหญ่ และ

ทรุดโทรมมากด้วยกำลังคนที่มีอยู่ไม่สามารถบูรณะเมืองปกป้องราชธานีได้จึงย้ายราชธานีมาอยู่ที่ธนบุรีเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล

ทำใหสะดวกกับการค้าขาย  และมี.ป้อมปราการในการป้องกันพระนครอยู่แล้ว
                                 หลังจากที่กอบกู้เอกราชได้จากการตีทัพสุกี้ที่ค่ายโพธิ์สามต้นแล้ว ทรงมุ่งรวบรวมอาณาจักรเป็น
ปึกแผ่นด้วยการรวมรวมชุมนุมต่างดังนี้
 
                   
1. ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก หัวหน้าชื่อเจ้าพระยาพิษณุโลก  .มีเมือง.พิชัย..เป็นเมืองเอก
                   
2. ชุมนุมเจ้าพระฝาง               หัวหน้าชื่อเจ้าพระฝาง               มีเมือง..แพร่,น่าน.เป็นเมืองเอก
                    3. ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช หัวหน้าชื่อเจ้านครศรีธรรมราช.มีเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองเอก
                    4. ชุมนุม.เจ้าพิมาย                 หัวหน้าชื่อกรมหมื่นเทพพิพิธ.  มีีเมือง…พิมาย…เป็นเมืองเอก
                            หลังจากกู้เอกราชพระยาตากได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์   การปกครองธนบุรียึดตามอย่างของสมัยอยุธยา

ตอนปลาย ยกเว้นการปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือทรงไว้วางพระราชหฤทัยมอบให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแล  
                           ด้านกฎหมายและการศาลจะใช้พราหมณ์ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการตัดสินใช้ลูกขุน กฎหมายที่ออกในสมัย

ธนบุรีคือการสักเลก.เป็นกฎหมายที่ลงโทษประหารไพร่ที่หนีการเกณฑ์ไพร่มาใช้แรงงาน
                          พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงให้แต่งตั้งพระสังฆราชดูแลพระสงฆ์ ชำระความความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ทางภาคเหนือ

มีการคัดลอกพระไตรปิฏกจากหัวเมือนครศรีธรรมราช        อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาจากเวียงจันทน์ประดิษฐานไว้ที่

วัดอรุณราชวราราม     วัดสำคัญในสมัยธนบุรีคือวัดบางหว้าใหญ่ ( วัดระฆังโฆสิตาราม )    วัดแจ้ง( วัดอรุณราชวราราม )      
วัดบางยี่เรือใต้( วัดอินทาราม )

                           วรรณกรรมที่พระเจ้าตากสินทรงแต่งได้แก่ รามเกียรติบางตอน.   .กวีเอกในสมัยนั้นหลวงสรวิชิต (หน)

แต่งเรื่องลิลิตเพชรมงกุฎ   กฤษณาสอนน้องแต่งโดย…พระภิกษุอินเมืองนครศรีธรรมราช   นิราศกวางตุ้งแต่งโดย..เจ้าพระยา

มหานุภาพ  ด้านจิตรกรรมมีสมุดภาพ…ไตรภูมิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาลี         ปัจจุบันอยู่ที่…พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ.
 

จัดทำโดย  นางสาวเพชรดา  วิทยานนท์
โรงเรียนศึกษานารี  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
สำนักงานเขตการศึกษาเขต 3
Copyright @ 2004
Mr.Anek Ratpiyapaporn All rights reserved.