สอบก่อนเรียน

 

Homeประวัติผู้ทำสอบก่อนเรียนคนไทยมาจากจีนบริเวณเส้นศูนย์สูตรบริเวณประเทศไทยปัจจุบันสอบหลังเรียน

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ที่ใดไม่เคยถูกเสนอว่าเคยเป็นถิ่นเดิมของชนชาติไทย

  1. กวางตุ้ง 
  2.
  กวางสี 
  3.
  ยูนนาน
  4.
  นานกิง
2. ข้อใดเป็นหลักฐานที่โวลแฟรม อีเบอร์ฮาด เสนอแนวคิดเรื่อง ถิ่นเดิมของชนชาติไทย
 
  1. นิสัยในการเพาะปลูก 
  2. ภาษาพูด  
  3. อาณาจักร 
  4. จดหมายเหตุจีน 
3. หลักฐานในข้อใดที่แตริอัง เดอ ลาคุเปอรี นำมาเสนอเรื่อง ถิ่นเดินของไทย

  1. ภาษาพูด  
  2. การเดินทางไปพบชนกลุ่มน้อยในจีน 
  3. จดหมายเหตุจีน 
  4. โครงกระดูก 

4. เหตุใดศาสตราจารย์ขจร สุขพานิชจึงสันนิษฐานว่า พวกเยอน่าจะเป็นยวนหรือโยนก

  1.เพราะอ่านจากบันทึกของซื่อ หม่า เซียน  
  2.เพราะพวกเยอเรียกกษัตริย์ว่า เจ้า  
  3.เพราะตำนานโยนกมีการกล่าวถึง เยอ  
  4.เพราะคนไทยอพยพมาจากอยู่ทางเหนือของไทยก่อนที่อื่น  

5. ขุนวิจิตรมาตราได้แนวคิดว่า ถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต จากผู้ใด

  1.สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  
  2.โวลแฟรม  อีเบอร์ฮาด  
  3.
  วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ 
  4.
  แตริอัง เดอ ลาคุเปอรี  

6. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เสนอแนวคิดว่า ถิ่นเดิมของไทยมาจากเทือกเขาอัลไต

  1. เป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อชาติมองโกลอยด์  
  2.
  นักประวัติศาสตร์ต่างชาติบักทึกไว้ 
  3.
  พบหลักฐานของคนไทยสมัยโบราณ 
  4.  
  ต้องการสร้างความภูมิใจว่าชาติไทยเก่าแก่มานาน

7. อาณาจักรใดที่ไม่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นของชนชาติไทยในอดีต

  1.อาณาจักรเทียน  
  2.
  อาณาจักรมุงหรือต้ามุง  
  3.
  อาณาจักรชาง  
  4.
  อาณาจักรน่านเจ้า  

8. ข้อใดที่ใช้เป็นหลักฐานว่า ถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณศูนย์สูตร

  1. จดหมายเหตุจีน 
  2.
  หมู่เลือด 
  3.
  เครื่องมือหินขัด       
  4.
  โครงกระดูก 

9. ข้อใดที่นายแพทย์สุด แสงวิเชียรใช้เป็นหลักฐานเสนอแนวคิดว่า  คนไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน

  1.  บันทึกของต่างชาติ
  2.  
  หมู่เลือด
  3.
  ภาษาพูด 
  4.
  โครงกระดูก 

10. หลักฐานประเภทใดที่นำมาใช้แสดงแนวคิดเรื่อง  คนไทยมาจากไหน

  1. หลักฐานชั้นต้น
  2.
  หลักฐานชั้นรอง
  3.
  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  4.
  ลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดทำโดยครูนัยนา ประสมสิน

โรงเรียนศึกษานารี  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Copyright(c) 2004  Miss.Naiyana Prosomsin All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.