ความหมายและความสำคัญ
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อการส่งเสริมสุขภาพอาหารและโภชนาการฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพกายและจิตอารมณ์ ความเครียดการออกกำลังกายทดสอบหลังเรียน

 

ความหมายและความสำคัญ 
สาเหตุและทางติดต่อ 
โรคติดต่อในประเทศไทย 

ความหมายของโรคติดต่อ

          โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์ โดยเกิดจากเชื้อโรคที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือพิษของเชื้อโรค และเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วสามารถแพร่กระจายจากคนหรือสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนั้นไปสู่คนหรือสัตว์อื่นได้ โดยการแพร่กระจายจากโรคนั้นอาจเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

        โรคติดต่ออันตราย หมายถึง โรคติดต่อพวกหนึ่งที่มีอาการรุนแรง มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทำให้มีผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกลุ่มของโรคติดต่อตามความรุนแรงของโรคไว้

        การแพร่กระจายโรค หมายถึง การที่คนหรือสัตว์ได้รับเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคจากคนป่วยหรือสัตว์ป่วยแล้วทำให้เกิดเป็นโรคนั้นขึ้น ซึ่งได้รับเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคนั้นอาจได้รับโดยตรงหรือได้รับโดยทางอ้อมโดยมีตัวนำเชื้อโรคที่เรียกว่าพาหะนำโรค

        พาหะของโรค คือ คนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคแต่ไม่แสดงอาการ และสามารถนำเชื้อโรคนั้นไปสู่ผู้อื่นได้

        วัคซีน หมายถึง ตัวเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือมีชีวิตแต่หมดอันตรายแล้ว หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเชื้อโรค เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้ว จะมีผลกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้

  ความสำคัญของโรคติดต่อที่ส่งผลต่อสุขภาพ

   1. เมื่อเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อจะทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม สุขภาพจิตเสียไป เกิดความเครียดและวิตกกังวล
   2. ภายหลังการเจ็บป่วยอาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว
   3. ต้องการระยะเวลาสำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจภายหลังเจ็บป่วย ซึ่งเป็นระยะที่ร่างกายยังอ่อนแอไม่สมบูรณ์เต็มที่ การทำกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมสุขภาพจึงยังทำได้ไม่เต็มที่ด้วย

  องค์ประกอบของการเกิดโรค มี 3 ประการ คือ

   1. สิ่งที่ทำให้เกิดโรค คือ เชื้อโรคต่างๆ
   2. มนุษย์
   3. สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาวะทางอากาศ เศรษฐกิจ และสังคม