เด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนการปฏิสนธิเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปีเด็กก่อนวัยเรียนทดสอบหลังเรียน

 

การเติบโตของทารก 
พัฒนาการของมนุษย์ 
ปัจจัยต่อการเติบโต 

 

      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

ความสำคัญของเด็กวัยทารกแรกเกิด ถึง 1 ปี
            
วัยทารกเป็นวัยที่มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการวัยต่างๆของเด็กต่อไป อีกทั้งเป็นช่วงวัยที่มีระยะเวลาค่อนข้างสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัยอื่น แต่เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเจริญเติบโต ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อวัยวะที่สำคัญที่สุดคือ สมอง ถ้าการเจริญเติบโตหยุดชะงัก สมองก็จะมีผลด้วยเช่นกัน และเป็นการยากที่จะแก้ไขให้ปกติ
          วัยทารกเป็นวัยที่มีการติดเชื้อโรคง่ายกว่าวัยอื่น เพราะระบบภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ และภูมิคุ้มกันโรคหลายชนิดไม่สามารถถ่ายทอดจากแม่มาถึงลูกได้
          วัยทารกเป็นวัยเริ่มแรกของการพัฒนาบุคลิกภาพ อันเป็นรากฐานของบุคลิกไปตลอดชีวิต การที่ทารกได้รับความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ทารกก็จะเติบโตเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นมิตรกับคนทุกคน มีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร เช่นเดียวกับที่ตนได้รับมา

  การปรับตัวของทารกแรกเกิด
               ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ที่ทารกอยู่ในครรภ์ของมารดา ชีวิตของทารกขึ้นอยู่กับแม่ เริ่มจากการรับอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต การมีออกซิเจนเพื่อหายใจ การขับถ่ายของเสียผ่านทางรก การได้รับภูมิคุ้มกันโรคจากแม่ และได้รับการป้องกันความกระทบกระเทือนต่างๆอีกด้วย หลังคลอดจากครรภ์มารดาทารกจะต้องอยู่สภาพแวดล้อมใหม่ต้องมาเผชิญกับโลกภายนอกที่มีสภาพผิดไปจากเดิม ทารกจะต้องทำหน้าที่หลายๆอย่างด้วยตนเอง ต้องมีการปรับตัวทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ช่วงเวลานี้จึงเป็นระยะวิกฤตของทารก ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการและการดำรงชีวิตของทารกในอนาคต ดังนั้นทารกจึงต้องมีการปรับตัวในสภาวะแวดล้อมใหม่ โดยมีการปรัรบตัวในระบบต่างๆดังนี้

    1. การหายใจ
    2.การทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตและหัวใจ
    3.ภูมิคุ้มกันโรค
    4. การกินอาหาร
    5. การย่อยอาหาร