หน้าโรงเรียน ı หน้ากลุ่มสาระการงานฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

                          คำอธิบายรายวิชา


สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชางานบ้าน(ง 31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ช่วงชั้นที่ 3

จำนวน 1 หน่วยการเรียน

จำนวน 2 คาบต่อสัปดาห์

 

          ศึกษารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานบ้านชั้น ม. 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพึ่งตนเอง การใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าถูกวิธี ประหยัด มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ประณีต สะอาด เป็นระเบียบในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน โดยให้ผูเรียนศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การทำงานช่วยเหลืองานบ้าน งานชุมชน ให้เกิดสัมพันธภาพที่อบอุ่น และให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงาน การจัดการจนเกิดทักษะ และความสำคัญ ประโยชน์ของการทำงานในการทำความสะอาด ตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การลบรอยเปื้อน การซ่อมแซม การซักรีด เก็บรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของตนเองและครอบครัว การเลือก การใช้ การตกแต่ง ดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บของใช้ของตกแต่งบ้าน การเลือกบริโภคอาหาร อาหารทดแทน เครื่องดื่ม การประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การถนอมอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร        

 

 

หน้าโรงเรียน  l หน้ากลุ่มสาระการงานฯ  l  หน้าหลัก l คำอธิบายรายวิชา l  จุดประสงค์การเรียนรู้  l  สาระการเรียนรู้  l  ผู้จัดทำ  l  บรรณานุกรม

โรงเรียนศึกษานารี  176  ถนนประชาธิปก  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600  โทร. 0-2466-2189